Lese- og skriveundervisning ved Øren skole i Drammen

Grunnleggende lese- og skrive- og matematikkopplæring 1-4 (Kompetanse for kvalitet)

Notodden og Porsgrunn - Deltid

Dette studiet er et videreutdanningstilbud over 2 år til førskole-/barnehagelærere som er ansatt i skolen. Tilbudet gir 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk og kvalifiserer til å undervise i disse fagene på 1. til 4. trinn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden og Porsgrunn
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Kombinasjonen av nettsamlinger og samlinger på campus vil imøtekomme kravet til studiets teoretiske og praktiske innretning knyttet til begynneropplæringen på småskoletrinnet (1-4). Den nettbaserte undervisningen vil være konsentrert om teori hvor refleksjoner og diskusjoner om denne vil stå i fokus. Samlingene på campus vil ha mer fokus på praktiske øvelser og gjøringer.

Studiet inneholder fire moduler, over to år, hvor hver modul er på 15 studiepoeng. Modulene vil ha to fysiske samlinger á tre dager, og fem undervisningsdager på nett. I tillegg legges det opp til arbeid, både individuelt og i grupper, mellom de oppsatte undervisningsdagene. Læringsplattformen Canvas brukes til asynkron kommunikasjon, deling av pensumlister, powerpointer, oppgaver m.m. Konferanseverktøyet Zoom brukes til forelesninger, diskusjoner i sanntid, veiledning m.m. Med Zoom vil studentene bli organisert i grupper og samarbeide via verktøyet uavhengig av bosted.

Samlingene vil foregå vekselvis på campus Notodden og campus Porsgrunn. 

Høst 2024 med forbehold om endring

3 dager på campus Notodden (ons-tors-fredag) uke 36
nettsamling uke 38
nettsamling uke 40
3 dager på campus Porsgrunn (ons-tors-fredag) uke 42
nettsamling uke 43
nettsamling uke 45
nettsamling uke 47
2 dagers skriftlig hjemmeeksamen uke 49 

Nettsamlingene vil være tors. fra kl.09.15 til kl.15.00 i de oppgitte ukene, med forbehold om endring i spesielle anledninger

Vår 2025 med forbehold om endring

Omfanget av samlinger blir tilsvarende for alle 4 semestre

nett uke 2
nett uke 4
3 d.Notodden (ons-tors-fredag) uke 6
nett uke 9
3 d. Porsgrunn (ons-tors-fredag) uke 12
nett uke 15
nett uke 17
muntlig eksamen  kommer

Nettsamlingene vil være tors. fra kl.09.15 til kl.15.00 i de oppgitte ukene, med forbehold om endring i spesielle anledninger

Dette lærer du

Studiet er didaktisk rettet, der hver modul innehar lik fordeling av studiepoeng mellom norsk og matematikk. 

Kjerneelementene i norsk og matematikk blir ivaretatt gjennom modulenes hovedelementer. Videreutdanningen vil i tillegg vektlegge lek og estetiske læreprosesser knyttet til begynneropplæringen, hvor opplevelsesdimensjonen vil spille en særlig rolle, og hvor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling vil bli tillagt vekt. 

De fire emnene på dette tilbudet er

Modul I: Skolestarteren
Denne modulen vil i hovedsak fokusere på eleven som skolestarter, og overgang barnehage - skole. Sentrale tematikker i emnet vil være det muntlige språkets betydning for skriftspråksutviklingen og matematisk forståelse, den første begynneropplæringen i lesing, skriving og regning, estetiske læreprosesser, lek, demokrati og medborgerskap. Viktige momenter vil være skjønnlitteratur, særlig lyrikk og bildebøker, tallbegrep og algebraisk tenkning.

keyboard_backspace Emneplan 1 

Modul II: Muntlighet, skriftlighet og regning
Modul II vil fokusere på muntlighet, skriftlighet og regning i begynneropplæringen. Sentrale temaer vil være didaktiske tilnærminger til lese-, skrive- og regneopplæring, flerspråklighet og ulike typer samtaler og aktiviteter. Viktige momenter er skjønnlitteratur, muntlige fortellinger, elevers tekstskaping, lese- og regneforståelse, måling og geometri, samt lærerens rolle i å lede samtaler og aktiviteter. 

keyboard_backspace Emneplan 2 

Modul III: Digitale og multimodale arbeidsformer
Denne modulen skal legge til rette for økt profesjonsfaglig digital kompetanse i norsk og matematikk, og vil i hovedsak omhandle digitale og multimodale perspektiver på begynneropplæringen. Sentrale tema i emnet er vurdering og bruk av læremidler og læringsressurser. Innenfor norskfaget vil det være fokus på arbeid med multimodale tekster i ulike sjangrer, heriblant arbeid med digitale bildebøker og andre medietekster. Sentrale temaer i matematikk er algoritmisk tenkning, programmering, kombinatorikk og statistikk.

keyboard_backspace Emneplan 3 

Modul IV: Vurdering, kartlegging og tilpasset opplæring
I modul IV vil hovedfokuset være på vurdering og kartlegging, samt tilrettelegging i begynneropplæringen. Sentrale tematikker vil være lese-, skrive- og matematikkvansker, samt utvikling av fagspråk. Andre viktige momenter vil være sakprosa, elevers funksjonstenkning, samarbeid og tverrfaglige tema og prosjekt. 

keyboard_backspace Emneplan 4 

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4. Andre opptakskrav kan IKKE benyttes.

Husk at samlinger på nett og fysisk er obligatorisk. Du MÅ være tilstede!