Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Strategi og visjon

Hovudprofilen til universitetet er profesjonsretta, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanningar. Både forsking og utdanning blir kjenneteikna ved tett samspel med samfunns- og arbeidsliv i regionen.

strategi illustrasjon

Vår visjon

USN skal vere regionalt forankra og internasjonalt anerkjent

 

Våre verdiar

Illustrasjon av student og som får veiledning fra arbeidslivet

Ved USN skjer kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom samarbeid og samskaping.

Studenter i arbeid med næringslivet

Berekraftig samfunnsutvikling krev ny kunnskap og nye tilnærmingar.

Illustrasjon bærekraft

Gjennom ypparleg kompetanse og kunnskap skal USN bidra med kunnskapsgrunnlaget for ei berekraftig samfunnsutvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Dei strategiske måla våre

På bakgrunn av samfunnsmandatet vårt, verdiane våre og for å realisera visjonen vår, skal USN prioritere:

  1. forskingsbaserte og arbeidslivsintegrerte utdanningar av høg internasjonal kvalitet som fremmar kritisk refleksjon og styrker innovative evner
  2. fleire ypparlege og internasjonalt konkurransedyktige fagmiljø samt forsking på høgt internasjonalt nivå
  3. studentaktive læringsprosessar og digital kompetanse i alle utdanningar
  4. fleksible utdanningar for livslang læring
  5. ny kunnskap, innsikt og løysingar med relevans for samfunns- og arbeidsliv på kort og lang sikt
  6. partnarskap med samfunns- og arbeidsliv og vere ein rollemodell for slikt samarbeid
  7. kompetanse og kunnskap for grøn omstilling og berekraftig økonomisk, sosial og kulturell nyskaping

Tydinga til strategien

For utdanning og formidling

Kompetanse for eit samfunns- og arbeidsliv i endring

Vi utviklar studietilbod i samspel med omgivnadene våre, inkluderer arbeidslivserfaringar i utdanningane, og sikrar at studentane får kompetanse til å vidareutvikle samfunns- og arbeidslivet dei blir ein del av.

 

Berekraftig samfunnsutvikling

Vi utviklar kunnskap som kastar lys over utfordringane i samfunnet og arbeidslivet, og bidrar til løysingar i tråd med berekraftsmåla til FN. Kunnskap om globale utfordringar, høgt etisk medvit og eit tankesett for berekraft pregar alle utdanningar ved USN.

 

Nyskapande arbeidsmåtar

Vi fremmar læring gjennom forskingsbaserte undervisnings- og læringsmetodar, og legg vekt på innovasjon og entreprenørskap – òg i undervisning.

 

Digital kompetanse i eit digitalt samfunn

Vi utviklar digital kompetanse i alle utdanningar. Vi tilbyr relevante og innovative undervisnings- og læringsprosessar tilpassa det digitale samfunnet vårt.

 

Fleksibel og tilrettelagt utdanning

Vi gjer utdanning tilgjengeleg for ulike grupper studentar og bidrar til å fjerne barrierar for tilgang til kunnskap og kompetanse. Vi tilbyr utdanningar som stimulerer til livslang læring.

 

Internasjonale utdanningspartnarskap

Vi gjer studentane våre høve for internasjonal erfaring gjennom internasjonale partnarskap.

 

Kultur for formidling

Vi styrkar dialogen med omverda for å legge til rette for eit kunnskapsbasert offentleg ordskifte og for at kunnskap blir tatt i bruk.

For FoU, kunstnarisk utviklingsarbeid og innovasjon

Tverrfagleg og profesjonsrelevant forsking

Vi vektlegg forsking gjennom tverrfagleg samarbeid.

 

Innovasjon og nyskaping

Vi bidrar, både gjennom grunnforsking og anvend forsking, til innovasjon og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Vi utviklar kunnskapsgrunn laga for nye tankesett, løysingar, tenester, praksisar, prosessar og produkt i samarbeid med offentleg, privat og frivillig sektor.

 

Internasjonalt forskingssamarbeid

Vi deltek i internasjonale forskings- og utviklingsnettverk og etablerer partnarskap for å styrke forskingssamarbeid på tvers av landegrenser.

 

Grensesprengande og berekraftframande forsking

Vi gjennomfører forsking og utviklingsarbeid av høg internasjonal kvalitet som fremmar berekraftig samfunnsomstilling som møter klima- og miljøutfordringar og bidreg til sosial inkludering, utjamning av sosial forskjell, berekrafta til velferdsstaten og levande lokalmiljø.

 

Nye modellar for samskaping og samhandling

Vi utviklar ny kunnskap gjennom nye og kreative samarbeidsformer i regionale og nasjonale partnarskap.