Student som sitter og jobber foran dataskjerm i klasserom. Foto.

Så langt det er mulig legger vi til rette for at alle med funksjonsnedsettelser og særskilte behov skal lykkes med sine studier.

Når kan vi hjelpe deg?

Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med fakultet, faglærere, studieveiledere og andre involverte.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

 • Syns- eller hørselshemming
 • Bevegelses- og forflytningsvansker
 • Konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
 • Kroniske sykdommer
 • Angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Søknad om tilrettelegging av din studiesituasjon

Studenter med behov for tilrettelegging bes sende inn elektronisk søknadsskjema for dette. Sammen med søknaden må du laste opp dokumentasjon/utredning fra behandler/spesialist som bekrefter behovet for tilrettelegging.

Skjemaet er tilgjengelig på intranettet etter at du er registrert som student.

Trenger du hjelp med tilrettelegging når du kommer til studiestart?

Har du behov for tilrettelegging allerede ved oppmøte til studiestart, ber vi deg ta kontakt med studieveileder for ditt studium. Du finner en oversikt studieveiledere på alle våre studietilbudssider.

Studieveileder vil i samarbeid med deg og eventuelle andre involverte på og utenfor USN, forsøke å finne gode løsninger.

Finner du ikke din studieveileder, eller har du generelle spørsmål om tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@usn.no.

Tilrettelegging ved eksamen

Har du spørsmål om eksamenstilrettelegging bør du kontakte eksamenskontoret på din campus. Husk søknadsfristen som er 15. september og 15. februar. Det er et eget søknadsskjema for dette som er tilgjengelig for deg etter at du er registrert som student.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tilrettelegging kontakt oss på tilrettelegging@usn.no.

Er du student ved USN?

Er du ansatt ved USN?

Spørsmål og svar

Jeg er synshemmet

Har du behov for hjelpemidler i studietiden?

Du kan søke om hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral i ditt hjemstedsfylke. 
NAV Hjelpemiddelsentral kan også komme til universitetet for en nærmere kartlegging og samtale. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten dersom du ønsker bistand til dette.

Pensum som lydbok

Studenter som er blinde eller svaksynte kan få produsert studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Lydbøkene er gratis og sendes portofritt i posten eller de kan lastes ned direkte fra NLB. 

Har du produksjonsrett på studielitteratur bør du kontakter høgskolen i god tid for å få oversikt over pensum. Det kan fort gå inntil 3 mnd før innmeldt litteratur er ferdig produsert.

Meld deg inn i NLB.

Transport til og fra studiestedet

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.

Jeg er hørselshemmet

Har du behov for hjelpemidler i studietiden?

Du kan søke om hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral i ditt hjemstedsfylke. 
NAV Hjelpemiddelsentral kan også komme til universitetet for en nærmere kartlegging og samtale. Ta kontakt med tilretteleggingstjenesten dersom du ønsker bistand til dette.

Teleslynge

Teleslynge finnes på en rekke av auditorier ved USN. Sjekk www.byggforalle.no for informasjon om teleslynge.

Tolk

Dersom du trenger tolk må du melde fra om dette til tolketjenesten i god tid før studiene starter, slik at de kan planlegge dette på en god måte. 

Jeg har dysleksi og/eller lese og skrivevansker

Dysleksi selvtest

Har du ikke blitt utredet for lese-eller skrivevansker, kan du ta en liten selvtest først for å vurdere behovet for utredning. Testen finner du her - dysleksi selvtest og sjekkliste.

Lydbøker

Dersom du har dokumentert dysleksi/ lese- og skrivevansker kan du bli låntaker hos Tibi (tidligere NLB). Du kan låne lydbøker som allerede er produsert, og det er gode muligheter for at de har pensumet du trenger.

Program for lese- og skrivestøtte

Programmene LingDys og Textpilot kan være god skrivestøtte for deg med dysleksi. Dersom du ønsker å bruke slike programmer kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til innkjøp. NAV gir ikke støtte til innkjøp av PC.

Kontakt faglærer

Ta kontakt med faglærer og forklar. Spør om du kan få notater før forelesning.

Individuell utdanningsplan

Har du dokumentert dysleksi/ lese- og skrivevansker kan du søke om å få en individuell utdanningsplan, noe som innebærer at du bruker lenger enn normert tid på studiet ditt. Ta kontakt med din studieveileder for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Mer tid på eksamen

Dersom du kan dokumenterer spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan du få utvidet eksamenstid med:

 • 30 minutter ved skriftlige eksamener av tre og fire timers varighet
 • 1 time på skriftlige eksamener som varer i fem timer eller mer.

Det gis ikke tilleggstid for eksamener under tre timers varighet.

Du kan søke om å få avlegge skoleeksamen med bruk av pc med retteprogram. Andre hjelpemidler kan vurderes.

Det gis ikke anledning til å benytte retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag ved lærerutdanningene.

Det gis normalt ikke ekstra eksamenstid for hjemmeoppgaver og lignende eksamensformer av flere dagers varighet.

Alternative eksamensformer

I noen tilfeller kan du også søke om alternativ eksamensform på bakgrunn av dysleksi/ lese- og skrivevansker. Dette kan være muntlig eksamen i stedet for skriftlig eller en kombinasjon av skriftlig og muntlig.

For å få vurdert om alternativ eksamensform er en mulig løsning må du søke om tilrettelegging i forbindelse med eksamen og deretter vil faglig ansvarlig og eksamenskontoret vurdere og vedta søknaden.

Jeg har nedsatt funksjonsevne

Universelle løsninger

USN skal være tilgjengelig for alle, også for deg med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

 • syns- eller hørselshemming
 • bevegelses- og forflytningsvansker
 • konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
 • kroniske sykdommer
 • angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Kontakt oss

Ved dokumentert behov for tilrettelegging må du kontakte oss så raskt som mulig for å melde dine behov og ønsker for tilrettelegging. Vi vil i samarbeid med deg, - og eventuelt andre involverte på og utenfor USN, forsøke å finne gode løsninger for ditt behov. 

For å hjelpe deg best mulig ber vi deg om å fylle ut elektronisk "Søknad om tilrettelegging av studiesituasjon" (kun tilgjengelig for studenter på vårt intranett min.usn).  Du vil deretter bli kalt inn til en samtale med studieveileder og på bakgrunn av samtale og søknad vil det fattes et vedtak om tilrettelegging. Om du er uenig i vedtaket kan dette påklages.

Tilrettelegging kan omhandle studiesituasjonen, forelesningene, innlevering av arbeidskrav, fysisk tilgjengelighet eller tilrettelegging av eksamen (søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen med frister 15. september/ 15. februar. Skjemaet er kun tilgjengelig for studenter på vårt intranett min.usn).

Felles tilretteleggingstjeneste for USN kan du nå på: 

tilrettelegging@usn.no 

(NB: ikke send sensitive opplysninger på epost)