Studenter på videreutdanning i mat og helse (kompetanse for kvalitet)

Mat og helse 1, 5-10 trinn

Vestfold - Deltid

Mat og helse 1, 5-10 trinn er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i mat- og helsefaget.

 • Søknadsfrist: 01.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.08.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

2024:

1. samling: Uke 36/37

2. samling: Uke 42/43

3. samling: Uke 46/47

2025: 

4. samling: Uke 3

5. samling: Uke 11/12

6. samling: Uke 19/20

Eksamen: Uke 21

Med forbehold om endringer. 

Hvert semester består av tre samlinger à 2,5 dag. Undervisningsdagene vil være de samme gjennom studieåret, fordelt på én ettermiddag/kveld og to hele dager sammenhengende. Hvilke dager som er satt av til samlinger, samt semesterplan med oversikt over læringsaktivitetene for hele studieåret, blir klart i midten av juni.

I det ene semesteret er ei samling nettbasert for alle studenter. I det andre semesteret får studenter med reisevei over sju timer hver vei, anledning til å velge nettbasert gjennomføring for ei samling. 

I tillegg til samlingene, blir det gjennomført nettbaserte læringsaktiviteter. Til de nettbaserte læringsaktivitetene må studenten ha tilgang på god og stabil internettforbindelse, samt et rom der de kan jobbe uforstyrret. Det er krav om enten eksternt webkamera eller innebygd kamera på nyere pc, samt headset med mikrofon. Innebygde mikrofoner og høyttalere kan ikke brukes.

Kopirett: USN
Kopirett: USN
Kopirett: USN

Hvorfor mat og helse 1?

Studiet vil gi deg fag- og fagdidaktisk mat- og helsekunnskap og -kompetanse for undervisning på trinn 5-10 i grunnskolen. I tråd med fagfornyelsen tar studiet utgangspunkt i ny overordnet del av læreplanverket og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Dette lærer du hos oss

Vi tilbyr studiet for trinn 1-7 og trinn 5-10. Noe av innholdet er spesifikt for de to gruppene av studenter, men vi omtaler dem her sammen. Det faglige innholdet vil inkludere fagdidaktikk og undervisningsplanlegging for teoretisk og praktisk undervisning, læremiddelkompetanse, progresjon fra 4. til 7. trinn eller fra 5. til 10. trinn.

Vurdering i faget gjennomføres i tråd med ny vurderingsforskrift. Vurderingsformene i studiet er varierte, og vi foreleser og praktiserer vurdering for læring, vurdering som læring og vurdering av læring, med vekt på hvordan vurderingsarbeid kan styre og støtte både studentenes og elevenes læreprosesser, og drøfte hvordan vurdering bidra til både å fremme eller hemme lærelyst. Hvordan faget kan bidra i begynneropplæringen blir vektlagt.

Vi baserer undervisningen vår på bærekraftige matvaner og forbruk, inkludert matvarekjedene fra jord og fjord til bord, trygg matlaging, kunnskap om estetiske læreprosesser, matvarekunnskap, inkludert ernæring, kostholdsutfordringer hos barn og unge, sosial ulikhet i helse og kostholdets betydning for å minske denne.

Et viktig grunnlag for et helsefremmende kosthold og bærekraftige matvaner og matforbruk, er blant annet viljen til å spise variert. Elevenes evne og vilje til å spise variert, påvirkes av mange faktorer. Å øke studentenes forståelse for matkultur og kosthold som resultat av natur- og kulturgitte betingelser, trender, kunnskap, identitet, religion og smak er viktig for oss. Sammen med professor Karen Wistoft, har fagmiljøet de seinere årene utvikla didaktikken i faget i tråd med ny kunnskap om smakens psykososiale betingelser. Det innebærer større grad av kritisk refleksjon rundt elevers autonomi og deres evne til å ta velbegrunnede valg på vegne av seg selv og kloden, og hvordan mat- og helsefaget kan bidra til dette. Vi ser begge fagets tverrfaglige tema, samt skolens og fagets danningsoppdrag som viktige sider ved dette.

Som student hos oss får du videreutvikle deg som lærer med påfyll av mat- og helsefaglig kunnskap og ferdigheter innenfor blant annet disse områdene:

 • Profesjonsforståelse i mat og helsefaget
 • Fagdidaktiske muligheter i mat- og helsefaget i LK20
 • Muligheter og utfordringer i vurderingspraksis etter ny vurderingsforskrift
 • Inkluderende undervisningspraksis med utgangspunkt i matkultur og identitet
 • Faget og skolen som helsefremmende arena
 • Trygg mat, hygiene og internkontroll
 • Smaksdidaktikk og smaksutvikling i et psykososialt perspektiv
 • Matkulturelle minoriteter, blant andre hos nasjonale minoriteter og samer
 • Bruk av digitale læringsverktøy som støtter elevenes læring
 • Relevante styringsdokumenter 

I tillegg legger vi vekt på å ivareta sammenhengen mellom studentens egen praksis, arbeidsplass og studiet gjennom å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling i undervisningen, i utforming av arbeidskrav, kollegaveiledning og i eksamensoppgaver.

Vi bygger gjennomgående opp studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse i tråd med Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) og drøfter og gjennomfører praktiske eksempler på skolens plass og rolle i samfunnet. Skolens omgivelser som ressurs for mat- og helsefaget blir løfta fram gjennom å trekke universitetets omgivelser inn i undervisninga.

Studentene får utviklingsoppgaver knyttet til skolen som helsefremmende arena, og bærekraftig matforbruk, spesielt retta mot sentrale verdier i faget og opplæringens verdigrunnlag som det er nedfelt i overordna del.

Emneplan

Emneplan emne 1 høst 2023

Emneplan emne 1 vår 2024

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

For de med grunnskolelærerutdanning eller annen utdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. Dersom vi har ledige plasser, kan vi ta opp søkere som ikke er tilsatt i skolen. Søknadsportalen til ledige plasser åpner 1. juni, og opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) 

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærereInteresserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

 • Det åpnes for søking hos Udir 1. februar
 • Søknadsfristen er 1. mars
 • Skoleeiere skal behandle søknadene innen 15. mars.
 • Søkere skal få beskjed fra sin skoleeier i månedsskiftet april/mai om søknaden er innvilget eller avslått. 

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet. 

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.