Lærerstudent Maya Albhaisi

Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn (Kompetanse for kvalitet)

- Deltid

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærere i skolen har særskilt kompetanse i hva det innebærer å være to- eller flerspråklig og hvordan man tilrettelegger for god opplæring gjennom utdanningsløpet for disse elevene.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 200
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet er nettbasert. Per semester (15 stp.) er det åtte nettforelesninger. På grunn av stor interesse vil det høsten 2024 være 3 klasser. Klasse A har undervisning torsdager fra kl. 09.15–12, klasse B, har torsdag fra kl.13.15 - kl.16,00 og klasse C vil ha samling fredager fra kl. 09.15–12.

I søkeprosessen ved USN blir det mulig å velge klasse. Den valgte klassen, med tilhørende undervisning har studenten hele studieåret. Vi må ta forbehold om evnt. justeringer, da tar vi direkte kontakt med den det måtte gjelde

Nettsamlingene foregår på egnet nettplattform, og studentene må gjerne benytte seg av denne plattformen for gruppearbeid utover fast undervisningstid. De fastsatte nettsamlingene er obligatoriske.

For enkelte av undervisningsøktene kan det legges opp til asynkron undervisning. Dette innebærer at forelesning legges ut som videofil i forkant og fastsatt undervisningstid brukes til gruppearbeid. Du vil seinere kunne komme med ønske om foretrukket undervisningsdag, men vi kan ikke garantere plass på førstevalget.

Eksamensinnlevering og sluttvurdering skjer via nettplattformen Wiseflow.

Oversikt over pensumlitteratur vil foreligge i god tid før semesterstart.

Høst 2024

Uke Gruppe A, tors.kl.9.15-12.00,B-kl.13.15-16.00 

Gruppe C, fredag kl. 9.15-12.00

34 22.08 23.08
35 29.08 30.09
36 05.09 06.09
37 12.09 13.09
39 26.09 27.09
42 17.10 18.10
44 31.10 01.11
46 14.11 15.11

Med forbehold om endring.

 • Alle undervisningsøkter er via Zoom
 • Ingen undervisning i høstferieukene  

Vår 2025

Uke Gruppe A, tors.kl.9.15-12.00,B-kl.13.15-16.00  Gruppe C, fredag kl. 9.15-12.00
3 16.01 17.01
4 23.01 24.01
5 30.01 31.01
6 06.02 07.02
7 13.02 14.02
8-10 ingen undervisning ingen undervisning
11 13.03 14.03
12 20.03 21.03

Med forbehold om endring.

Andre opplysninger:

 • Eksamen: Fordypningsprosjekt over selvvalgt problemstilling
 • Arbeidskrav i emnet er kryttet til arbeidet med fordypningsprosjektet (inntil 2 innleveringer).

Se også:

Videreutdanning

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker kompetanse i norsk som andrespråk og flerspråklighet. Tilbudet er relevant for lærere som underviser fra 1.-13. trinn.

Tilbudet består av til sammen 30 studiepoeng og er fordelt over to semester (15 + 15).

Faglig innhold

 • Flerspråklighet på samfunns- og individnivå
 • Norsk som andrespråk som fagdidaktisk kategori
 • Språklig mangfold som ressurs i flerspråklige klasserom
 • Lovverk, læreplaner og ulike opplæringsmodeller for flerspråklige klasserom
 • Språktypologi og det norske språksystemet i et kontrastivt perspektiv
 • Mellomspråksanalyse og vurdering av elevtekster
 • Lese- og skriveutvikling i en flerspråklig kontekst
 • Ordforråd og begrepsinnlæring
 • Den første og andre lese- og skriveopplæringa i et andrespråksperspektiv
 • Litteraturtolkning og formidling i flerspråklige klasserom
 • Arbeid med ulike teksttyper i klasserommet
 • Grammatikk og relevans for læreryrket
 • Utvikling av skriftkyndighet i voksen alder
 • Fordypning i selvvalgt emne 

Hvorfor andrespråkspedagogikk?

Emnene i andrespråkspedagogikk løfter fram flerspråklighet som ressurs i klasserommet og den metaspråklige bevisstheten hos alle elever i skolen. Dessuten har opplæringen som mål at lærere i skolen blir i stand til å gi flerspråklige elever relevant og tilpasset opplæring gjennom utdanningsløpet.

Udir: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Dette lærer du hos oss

I emne 1 skal studentene levere inn inntil 2 skriftlige arbeidskrav i løpet av semesteret. Vurdering på arbeidskrav er godkjent / ikke godkjent, og arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ved vurdering ikke godkjent vil studenten får mulighet til å levere arbeidskravet én gang til. Eksamensform i emne 1 er skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt oppgaveformulering.

I emne 2 skal studentene levere fordypningsoppgave basert på egenvalgt problemstilling. De skriftlige arbeidskravene underveis i semesteret er knytta til arbeidet med fordypningsoppgaven, og studentene vil få individuell veiledning på disse to innleveringene: 

 • Arbeidskrav 1) Problemstilling og egenvalgt litteratur (2–300 sider)
 • Arbeidskrav 2) Tekstutkast før endelig innlevering

Arbeidskravene på begge emner skal ta utgangspunkt i fagteori, fagdidaktikk og praksis. I tillegg til skriftlige arbeidskrav er det forventa at studentene deltar i gruppearbeid og gruppediskusjoner på nettsamlingene.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet. 

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Søkere skal få beskjed fra sin skoleeier i månedsskiftet april/mai om søknaden er innvilget eller avslått. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende som underviser i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha min. 30 studiepoeng i norsk og god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

 

NB! vi jobber fortløpende med opptak og gjennomgang av dokumentasjon.

Pensumlista er ikke klar enda, og Canvas-rommet gjøres ikke klart før i siste halvdel av juni. Tips er å se på  pensumlitteratur for fjoråret.

Pensumliste og Canvas-rom blir ferdigstilt først i andre halvdel av juni. Hvis noen ønsker å se på mulig pensumlitteratur, kikker dere på lista for fjoråret, som dere finner her:

Emne1: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/15NOSPRM_1_2023_H%C3%98ST

 

Det blir ikke store endringer, og innføringsboka til Monsen & Randen er fin å starte med.