Bli friluftslivsveileder med USNs veilederstige

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning har studentene mulighet for å fordype seg i spesifikke friluftslivsaktiviteter. Innenfor disse aktivitetene er det etablert veilederstiger med kompetansebevis for ulike nivåer i de respektive stigene.

Med etableringen av USNs veilederstige og utdeling av kompetansebevis i tillegg til vitnemål, har fagmiljøet knyttet til friluftslivsstudiene til hensikt å tydeliggjøre nivået på den praktiske kompetansene våre friluftslivsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning.

Bakgrunnen for etableringen av USNs veilederstige er en konstatering av at det fra arbeidsgiver-siden stadig etterspørres kompetansebevis, til tross for at lovverket i liten grad regulerer «friluftslivsbransjen».  Det er Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester (Produktkontrolloven) som regulerer forholdet til forebyggende sikkerhet med produkter og forbrukstjenester i Norge. I tillegg til Produktkontrolloven stiller Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) krav til løpende sikkerhetsarbeid innenfor alle virksomheter som tilbyr forbrukstjenester. Hverken lovverk eller forskrifter legger detaljerte føringer på krav til kompetanse eller sertifiseringer, utover det generelle som går på krav om «nødvendig kompetanse» og «nødvendige kvalifikasjoner». Det er primært opp til bransjen og bransjenormene å vurdere hva som er nødvendig.

Veilederstigen har til hensikt å hjelpe både studentene og fremtidige arbeidsgivere i arbeidet med å dokumentere at de har nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner til å drive veiledning, guiding og evt. føring innenfor spesifikke aktiviteter. Det er viktig å understreke at kompetansebevisene bare er én del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning som dokumenteres gjennom studentenes vitnemål. Etableringen av veilederstigen og utdeling av kompetansebevis har til hensikt å tydeliggjøre nivået på den praktiske kompetansene våre friluftslivsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning. Kompetansen og kvalifikasjonene USNs friluftslivsutdanninger gir har som ambisjon å være i tråd med bransjenormene.

Noen av veilederstigene er etablert innenfor friluftslivsaktiviteter hvor liknende «kursstiger» er etablert av frivillige organisasjoner, eksempelvis Norsk Fjellsportsforum og Norges Padleforbund. Veilederstigen og kompetansebevisene har også til hensikt å tydeliggjøre hvor nivået på studentenes praktiske kompetansen ligger i forhold til disse. I mange tilfeller vil hele stiger, eller deler av stiger, være kompatibelt med hva frivillige organisasjoner tilbyr. Eventuelle overgangsordninger mellom USNs veilederstige og frivillige organisasjoners stiger blir et anliggende mellom student og organisasjon. Vi ønsker eventuelle overgangsordninger velkommen, men gjør oppmerksom på at det pr. i dag ikke eksisterer krav i lovverket, fra myndighetens side, om spesifikke sertifiseringer innenfor de aktivitetene som omfattes av utdanningene ved friluftslivsstudiene ved USN.